Marieke heeft 26 april 2024 twee nieuwe Ontwikkelingspoorten vrijgegeven voor algemene welzijnsverbetering in de maatschappij.

Ontwikkelingspoort 1

Vriendelijksheidsingave

Vriendelijkheidsingave is wezenlijk als zijnde de opgang voor verbetering in algemene zin ingegeven.

Wie vriendelijkheid mijdt, in algemene omgang met al wat is,
doet de wereld en de samenlevingen daarbinnen tekort.

Wie vriendelijkheid naleeft nabij, verbetert, voorbij de eigen leefomgeving,
het vriendelijkheidsklimaat in ruimere zin dan hij zelve kan overzien.

Vriendelijkheid is de balsem binnen intermenselijk verkeer.

Vriendelijkheid weglating versombert de mens van binnenuit en creëert uiteindelijk structuurloosheid.

Wie dit niet inziet en klakkeloos vriendelijkheid mijdt, draagt bij aan een wereld van verstoring
en schept een klimaat waar chaos steeds dieper intreedt.

Zo, laat vriendelijkheid het devies zijn om te verijdelen dat wat anders naargeestig beslag legt op de mens
en alle schepselen die het leven op aarde behoeven.

 

Toevoeging:
In algemene zin kan benoemd worden dat vriendelijkheid naar jezelf gericht óók bijdraagt tot meer vriendelijkheid naar derden, naar je leefomgeving en naar de wereld als geheel. 

Uitleg Poort 1

by Marieke de Vrij | Vriendelijksheidsingave

Uitleg 'structuur'

by Marieke de Vrij | Vriendelijksheidsingave

Ontwikkelingspoort 2

Verveling door nalating in doen

Verveling treedt steeds meer toe onder hen die verzaken te doen
waartoe zij zich al langer innerlijk opgeroepen weten.

De mens heeft behoefte aan inhoud binnen het dagelijkse verkeren waarin hij verblijft.

Onderwerpen van inhoud uit de weg gaan, creëert dat bezieling minder actief ervaren wordt.

Wie daarom bezieling wezenlijk acht en als een levens-verblijdende stroom gewaar wenst te blijven,
behoeft stiltemomenten keer op keer ter verdieping van zichzelve alleen en ál wat hem omringt.

De mens die zich nutteloos acht, doet zichzelf tekort en verblijdt daarmee te weinig zijn omgeving.

Wees daarom niet nutteloos in de bijdrage van dat wat uw samenleving behoeft te allen tijde.
Daar wie zichzelf liefheeft en de stilte eerbiedigt in zichzelve, áltijd voorlijk de samenleving betrekt.

Uitleg Poort 2

by Marieke de Vrij | Verveling door nalating in doen

Share This