Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Verdiepingsdag Hoogsensitiviteit in relatie tot overprikkeling en balans hervinden.

vrijdag 10 mei 2019

Vermoeidheid door overprikkeld zijn, mede door hoogsensitieve waarnemingen,
is veelvoorkomend in deze tijd.
Wie het vele wat, ongemerkt en gemerkt, hem raakt niet goed meer kan besturen leidt innerlijk aan diffuusheid en verzwakking van gestel.
Zichzelf opmerkzaam blijven volgen wordt extra bemoeilijkt, daar overprikkeling het natuurlijk zelf-beleven aantast. In de veelvoud der dingen, waar men onbewust en bewust mee uitstaat, wordt het steeds minder eenvoudig zichzelf goed gecentreerd te hervinden.
Deze dag staat in het teken van jezelf zelfbewust herijken.
Hoogsensitiviteit vertegenwoordigd immers een gave die slechts vanuit een diepe zelfverankering gehonoreerd kan worden.
Hóe overprikkeling de baas te worden en de juiste balans te behouden voor de toekomst, vormen de leidraad op deze dag”.

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 10 mei 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.

Dementie op jonge leeftijd ‘anders’ belicht

Woensdag 15 mei 2019

Thema van deze dag: dementie, dementieachtige verschijnselen of andere vormen van mentale/cognitieve achteruitgang op jonge leeftijd (start tussen 35 en 55 jaar).

Vragen die deze dag aan de orde kunnen komen:
– Hoe is dementie op jonge leeftijd tijdig te herkennen?
– Is uitbreiding dan nog te voorkomen en zo ja hoe?
– Is er iets te zeggen over de zingeving ervan in iemands leven?
– Wat is er te zeggen over dementieachtige verschijnselen t.g.v. medicijngebruik en na chemotherapie?
– Wat zijn de verschillen als de mentale/cognitieve achteruitgang het gevolg is van een opname op de Intensive Care periode, PICS (post intensive care syndroom)?
– En welke mogelijkheden tot verbeteringen zijn er in dit geval?

Er zijn tegenwoordig ook veel mensen met het Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking die vervroegd dementeren.
– Zijn er overeenkomsten met andere jong dementerenden?
– Waarom komt dementie bij deze doelgroep zoveel meer voor in deze tijd?

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp en iedere hulpverlener/therapeut die out of de box wil denken en complementaire hypotheses in zijn of haar praktijk wil toetsen.

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof- van der Poel, GZ-psycholoog.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: €75 of €85 naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met plaatsnamen, emailadressen en telefoonnummers wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u kunt carpoolen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op  NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.

Stilte- en inspiratiedag – Veelomvattendheid

vrijdag 7 juni 2019 in Mantinge

Wees welkom op deze verdiepende stilte- en inspiratiedag. De aanmeldingen voor deze dagen gaan altijd snel, dus heb je interesse meld je dan meteen aan!

VEELOMVATTENDHEID
Veelomvattendheid is een gave en een bezoeking tegelijkertijd. Het is prachtig als je jezelf tot vele zaken kan richten en tegelijkertijd vraagt het je ook het één een en ander omdat het niet vanzelfsprekend is dit allemaal aan te kunnen. Wie dus uitstaat met vele zaken, en bovenal zaken tot elkander dient te verhouden, heeft bovenmatig aandacht volheid nodig om dit in goede banen te leiden. Los daarvan zijn de afzonderlijke verantwoordelijkheden ten opzichte van iedere taak die verricht is veelvragend, menigmaal door tijdgebrek ingegeven. Hoe hier bewust mee om te gaan ter verdieping van al het gegevene én zichzelf te leiden binnen de context van gebeurtenissen? Dit is waar deze dag recht aan zal doen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 7 juni 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-, € 100,- of  €125,- naar keuze, inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf je lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%. Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327

Platform Bezield Leiderschap 2019

Verbinding tussen Ziel en Zakelijkheid

Bezield Leiderschap
Een natuurlijke, bezielde leider zijn; dat is een positie die veel van je eist. De vraag naar dit type leiderschap is in veel organisaties echter niet aan de orde. Integendeel, leiderschapsrollen worden vaak clichématig vervuld waarbij het aangeleerde gedrag een groter aandeel inneemt dan het benutten van natuurlijk leiderschap in jezelf. Een grondhouding van gehoorzaam zijn aan verwachtingen van buitenaf met betrekking tot het vervullen van een leiderschapsrol voert dan de boventoon. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan een specifiek deel in je; jouw natuurlijke leiderschapspotentie. Pas op het moment dat je écht durft te onderzoeken wie jij als leider bent, dan kun je jouw eigen natuurlijke leiderschap met verve gaan bekleden. Dat is dus wezenlijk anders dan de aangeleerde rol. Dit is de rol die duurzame resultaten neerzet.

In het platform Bezield Leiderschap word je ondersteund in hoe je aangeleerde patronen losweekt en hoe je kan komen tot natuurlijke echtheid van jouw persoonlijk leiderschap.

2019
Bezield Leiderschap in 2019 bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

    • donderdag 14 en vrijdag 15 maart
    • donderdag 7 en vrijdag 8 november
    •  

Het thema voor het eerste blok:
Onvoorbereide nawerking van het gedane
Veel veroorzakend zijn geeft soms nadien besluiteloosheid ten aanzien van wat dit gedane wéér veroorzaakt. Met als gevolg dat men liever zaken niet vooruit hierover wenst te weten. Dit creëert juist kortsluiting later door zaken die ontstaan zijn maar niet nauwgezet gevolgd zijn.

Hoe oplettendheid behouden bij veelvragende aangelegenheden is waar de eerste bijeenkomst over gaat. Kortom; meer doen creëert vaak nog meer uiteenlopende zaken. Daar benauwd voor zijn, creëert onrust later door tekortkoming in navolging van wat men reeds verricht heeft. Hoe dit te voorkomen is waar deze bijeenkomst over gaat.

Het thema voor het tweede blok:
Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf
Zuiver spreken vraagt moed en volhouding ten bate van zichzelf en anderen. Wie zich zuiver spreken eigen maakt, schept een voorbeeldfunctie voor anderen die zich hierdoor aangesproken weten. Volgzaamheid hierin te betrachten door anderen is van een andere orde. Niet eenieder staat zuivere omgang voor.

Hoe je hiertoe te verhouden, is waar deze tweede bijeenkomst over gaat. Om te voorkomen dat het hart overbelast raakt in de wirwar van uitdrukkingsgezindheid bij derden. Met andere woorden: jezelf blijven liefhebben in zuivere uitdrukkingsvaardigheid krijgt niet immer de respons die je wenst of verdient.

Hoe hiermee om te gaan is een zoekend proces om eerbaar jezelf hierin te handhaven.

Opzet van bijeenkomsten:
Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de deelnemers van Bezield Leiderschap aan de hand van de thema’s aan de slag gaan met zaken waarmee zij zich geconfronteerd zien in de praktijk, zodat ieder zich maximaal kan verdiepen op de eigen rol en de toepassing van het bovenstaande in het dagelijkse werk.

Datum, tijden en locatie
Blok 1: donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
Blok 2: donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019

Voor beide blokken geldt:
Donderdag
• Ontvangst met thee en koffie tussen 10.30 uur en 11.00 uur.
• Aanvang programma om 11.00 uur tot ongeveer 20.00 uur (inclusief lunch en diner).

Vrijdag
• Ontvangst om 10.00 uur.
• Aanvang programma om 10.15 uur tot 16.45 uur (inclusief lunch).

De bijeenkomsten vinden plaats in Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24 te Mantinge.

Overnachting
De overnachting tussen de 1e en de 2e dag van de training dien je zelf te regelen. Er is een lijst met hotel- en B&B-adressen in de nabije omgeving van Mantinge die je bij de organisatie kunt opvragen.

Kosten
De tarieven voor BL 2019 bedragen als volgt:
– voor privépersonen en ZZP-ers: € 720,00 excl. BTW (€ 871,20 incl. BTW)
– voor deelnemers vanuit bedrijven: € 1.096,25 excl. BTW (€1.326,46 incl. BTW)
Deel-nemers van De Vrije Mare genieten 10% korting.

Inlichtingen en aanmelden bij Rutger Beekelaar, te bereiken via info@devrijemare.nl
Stuur een email met telefoonnummer, dan wordt je teruggebeld. Met elke nieuwe deelnemer wordt een intake gedaan door één van de leden van de organisatie. Het doel is verwachtingen over en weer vooraf met elkaar af te stemmen.